KG201010101158História

Chrám Boží v Gočove: pochádza z roku 1781, aj keď tu pravdepodobne už dávno predtým stál drevený kostol alebo modlitebňa či dom, kde sa veriaci schádzali na bohoslužbách. O stavbe vypovedá nápis na stene presbytéria:  ,,Toto dielo započalo sa stavať za panovníka Jozefa II. (1780 – 1790). Dokončilo za kráľa Leopolda (1790 – 1792). Tento chrám k uctievaniu Boha vystavil Gočovský ľud. Nech sa vždy zachová v zbožnej úcte“. V nadpraží kamenného ostenia vstupného portálu sa nachádza banícky odznak s letopočtom 1790. V tomto chráme je vzácny oltár, ktorý je datovaný do roku 1761, je to teda drevený barokový prvok. Na tomto oltári sú pozoruhodné niektoré časti. Tou prvou je iste reliéf  Najsvätejšej Trojice, ktorý sa nachádza uprostred a tvorí hlavnú a najväčšiu časť oltára (70 x 130 cm).  Na ľavej strane oltára je socha  sv. Mojžiša, ktorá sa dá identifikovať podľa dosiek zákona, ktoré sa nachádzajú vpravo od sochy.  Na pravej strane je socha Árona, ktorý je oblečený ako starozmluvný kňaz. Obidve sochy sú približne 100 cm vysoké. Vo vrchnej časti oltára na obidvoch stranách môžeme vidieť sošky anjelov, ktoré sú 45 cm vysoké.  Všetky tieto časti sú vyrezané z dreva. Ďalšou nemenej dôležitou časťou oltára je olejomaľba na plátne z tohto istého obdobia, na ktorej je zobrazená posledná večera. Jej rozmery sú 40 x 20 cm. Tento oltár, ako i ďalšie časti kostola,  je zapísaný vo zväzkoch  kultúrnych pamiatok. Nachádza sa tu aj nápis: Najvyššiemu Bohu tento oltár Najsvätejšej Trojice z Milosti Božej, za panovania slávnej Márie Terézie, pod panstvom osvieteného pána baróna Štefana Andrássyho, jeho večnou dobrotivosťou, za spravovania tejto filie farárom Matejom Prunom s nadriadeným P. Olahom, po rozhodnutí Andreja Kuzmu a Juraja Sklenára so zhromaždením prísažných vyhoviet, z povinnosti chrámových služobníkov Jakuba Karosza a Michala Mlinára uskutočnené, prácou a umením svojim Krištof Nigriny sa pripojil, postavený bol cirkvou a komunitou gočovskou, roku, keď sa smútilo. Ó, zachovaj Bože nás a cirkev. 1761

Kazateľnica je baroková z pol. 18. stor., na parapete maľované postavy styroch evanjelistov. Lavice z pol. 18. stor., majú na poprsniciach a bočniciach maľovanú rastlinnú ornamentiku. Nad sakristiou sa nachádza pamätná tabuľa z konca 18. stor. s nečitateľným nápisom.
Organ bol vyrobený v maďarskej továrni na výrobu organov a harmonií – Angster József a syn – v Pécs-i. Na jeho boku sa nachádza tabuľa s pokynmi na údržbu. Vo zvonici sa nachádzajú 4 zvony z nápismi:  1.:   HRAD PREPEVNÝ JEST PÁN NÁŠ   EV. A. V. CIRKEV GOČOVSKÁ   1937   V. BUCHNER KOŠICE.   2.:   Miller Brno.  LUTHER   Zvon tento dala liat cirkev ev. a. v. gočovská   z Amerických milodarov v. roku Pána 1921.   3.:   IN: HO: SS: TRIADIS ECCIE: GOCSENSIS ANNO 1797.   FECIT BENIAMIN STEPHANIDES LOSSONCINI   4.: najmenší – upevnený vyšie nad ostatnými:   PAN BŮH JEST MA SÍLA I DOUFANI.   EV. A. V. CIRKEV GOČOVSKA   1937.   V. BUCHNER KOŠICE

Súčastnosť

Vo fílii Gočovo sa každú nedeľu stretávajú veriaci na službách Božích o 11:00 hodine. Večera Pánova je prisluhovaná nepravidelne, no stále s účasťou všetkých prítomných na bohoslužbách. Ženy – spolusestry sa stretávajú na biblických hodinách a tiež je snaha rozbehnúť činnosť Modlitebného spoločenstva. Veľmi dobre funguje, aj keď len 2 roky, ženský spevokol, na ktorom cvičíme piesne aj s doprovodom gitary. Od mája 2010 sa vyučuje náboženstvo v materskej škole. Tiež sa – podobne ako v matkocirkvi – nepravidelne stretávajú na vyučovaní presbyteri. Konajú sa tu modlitebné týždne aj sederová večera. Aj keď je Gočovo iba fília, je tu úprimná túžba po počúvaní Božieho slova a stretávaní sa.
Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie