Náboženstvo

Po dlhšej odmlke, sme sa vrátili do budovy školy a náboženstvo mohlo prebehnúť klasickým spôsobom. S prvákmi sme preberali tému „Ježiš povoláva učeníkov“, pričom sme si pripomenuli, že aj my sme učeníci Pána Ježiša. Druhý ročník má nosnú tému Mojžiš a jeho život a zamerali sme sa na jeho povolanie a Desatoro. Tretiaci sa sústredia na uzdravenia, ktoré vykonal Pán Ježiš. Štvrtáci si uvedomovali, akí sú rodičia dôležití a že si zasluhujú úctu a lásku.

Jozefa sme  minule nechali vo väzení a tak sme sa zaujímali o to, ako sa mu darilo. Pán Boh ho požehnával, lebo Jozef zostal verný svojmu Bohu a napriek ťažkým životným podmienkam žil milosťou a dôverou. To je príklad aj pre nás – aj my máme tak reagovať. Dokonca aj vo chvíli, keď je nám ťažko, máme pomáhať blížnym, tak ako to Jozef robil vo väzení.

Bolo nás veľmi málo, lebo veľa detí bolo chorých. Ale aj tak sme tvorili. S prváčkou k príbehu Búrka na mori koláž. S druhákmi sme z lekárskej paličky vytvorili malého Mojžiša, keďže sme sa rozprávali o jeho narodení. S tretiačkou sme robili rímsku prilbu, lebo sme spolu s Ježišom zachraňovali stotníkovho sluhu. A štvrtáci robili ozdôbku na vchodové dvere s textom „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi“ a to nielen počas týždňa, ale aj vo sviatočný deň, keďže sme preberali 3 Božie prikázanie.

Hovorili sme o Jozefovi a jeho bratoch. O dobrých a zlých vzťahoch v rodine a medzi súrodencami. O tom, že Pán Boh nám dáva zvláštne schopnosti, aby sme nimi slúžili ľuďom, ale nikdy nezabudli na Toho, kto nám tie schopnosti dáva. Šili sme Jozefov farebný plášť 😀

S prvákmi sme boli svedkami veľkého úlovku rýb a povolania Petra. Vyrábali sme rybky z CD.

Druháci a tretiaci opakovali  a vyrábali „závan“ jari s nápisom Ježiš ma ľúbi.

Štvrtáci sa učili, že brať Božie meno nadarmo, je hriech. Vyrobili si reťaz s niekoľkými Božími menami, ktoré  môžu použiť pri modlitbách.

Prváci hľadali Ježiša v chráme, kde sa ako 12-ročný zatúlal.

Druháci si zas vyrábali náhrdelník z Egypta, pretože tam sme sprevádzali Jozefa a aj jeho bratov v čase hladu.

Tretiaci počúvali príbeh o zlých vinohradníkoch a počuli aj výzvu k službe Pánu Bohu.

Štvrtáci preberali prvé Božie prikázanie, kde sme si zdôraznili, že Boh je jediný.

S 1.  a 4. ročníkom sme robili ďalekohľad viery – na hľadanie možností vyjadriť lásku k Bohu a k ľuďom.

s 2. ročníkom sme pokračovali v príbehu o Jozefovi, o tom, ako sa v Egypte dostal nespravodlivo do väzenia, ale Pán Boh stále s ním. Rob, čo máš a dôveruj Bohu, On ti pomôže.

S 3.ročníkom sme si hovorili príbeh o farizejovi a publikánovi, o pýche a pokore, o horenosovi a dolunosovi 😀

Tento príbeh je tak ťažký na vysvetlenie pre deti 🙁 Hádam sa mi to nejako podarilo. Pán Boh od nás žiada poslušnosť a oddanosť. A potom nás odmení. Premení bolesť na uzdravenie a smútok na radosť. Tak ako keď meč dvihnete do výšky a stáva sa krížom – prostriedkom odpustenia a dôkazom lásky. Kiež aj vo vašom živote Pán Boh mení zlo na dobro a použije si vašu poslušnosť na vaše požehnanie.

Nie to, čo vlastníš je dôležité. Ale to, čo nosíš v srdci.
Ľudia naplnení láskou voči iným a dôverou voči Bohu dokážu urobiť úrodnú zem aj na púšti.
Ľudia plní chamtivosti a sebectva zahynú aj v tej najúrodnejšej krajine.

S deťmi sme kreslili soľou, keďže Lótova žena sa premenila na soľný stĺp.

Zoslanie  DuchaMať neviditeľného priateľa je v detskom veku normálne. Ale v podstate každý, kto verí, má takého priateľa a je Ním Duch Svätý. Deti si vypočuli príbeh o tom, ako Duch zostúpil na apoštolov a potom mali vymaľovať obrázky, na ktorých je predmet poháňaný vetrom a tiež nad smajlíkov namaľovať ohnivé plamene.

Bohoslužobné úkony

Krst 22.4.2017 13:00 Gočovo
Filip Gecelovský

Bohoslužby
1.nedeľa po Veľkej noci
Quasimodogeniti
Blahoslavená viera

Ján 21:1-14
Sadni si  a jedz!

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť