Modlitebné spoločenstvo

ES 486
Hlavné myšlienky:
my dvíhame zrak k Bohu, On sa skláňa k nám
do neba sa nedostane naša moc, ale modlitba áno, modlitba je našou silou
nie sme otroci, ale Božie deti, Boh nie je otrokár, ale náš Otec
Kyrie elejson – zmiluj sa Bože nad nami
prameňom zla sú ľudia príliš sebaistí, pyšní, ľahostajní voči Bohu
satan chce zničiť podstatu veriaceho človeka
Boh skracuje skúšky, aby sme ich zvládli
Modlitby:
– vďaka za to, že máme Boha pomoci
– vďaka za milosť, v ktorej sa k nám Pán skláňa
– vďaka za pokrm, dobro, ale aj za skúšky
– prosba o zmilovanie a skrátenie skúšok
– prosba o Ducha svätého a pevnú vieru
– prosba o ochranu proti zlým ľuďom
Modlitba:
za osamelých ľudí
za rodičov detí, ktoré si ich nectia
za mladých ľudí

ES 576
Hlavné myšlienky:
ak niekde túžime ísť, prekonáme všetky prekážky
Jeruzalem – mesto, ktoré nás všetkých spája
je to symbol jednoty Božieho nerozdeliteľného ľudu
do chrámu sa vystupuje a zostupuje sa z neho, ako z miesta stretnutia s vyvýšeným Bohom
stretnutím pútnikov sa deje Božia vôľa, oni počúvajú Božie slovo a zároveň  vydávajú svedectvo, komu uverili
pokoj pre Jeruzalem je prosba o pokoj pre všetkých
kto hľadá pokoj, hľadá Božie kráľovstvo
Modlitby
– vďaka za Boží ľud Izrael
– vďaka za cirkev
– prosba o pokoj vo všetkých vzťahoch
– prosba o pokoj vo svete
– prosba  o jednotu medzi nami
– pomoc pri hľadaní Božieho kráľovstva
Modlitby:
prosba za chorých
prosba za presbyterov
vyberte si jedného človeka, za ktorého sa budete modliť do najbližšieho stretnutia pravidelne

ES 234
Hlavné myšlienky:
každý potrebuje na cestu požehnanie
od pokory (sklonená hlava) k očakávaniu milosti (oči upreté k nebu)
Boh je vždy na pomoci a človek tak nikdy nie je sám
kde je Boh, ustupuje všetko zlo
na ceste života sa dá potknúť, ale s Bohom nezostaneme ležať
Boh ťa chráni ako tieň pred všetkým zlým
život, ktorý Boh ochraňuje, sa nanovo znovu stáva darom od Boha
Modlitby:
prosba o Božiu ochranu
vďaka za zmilovanie a pomoc
prosba o Božiu vôľu
vďaka za všetky pády a za milosť z nich povstať
dávanie Bohu všetkého k dispozícii
Modlitba:
za chorých, za cirkev, za mladých

ES 145 
Hlavné myšlienky:
– začínajú sa ním pútnické piesne ľudí, ktorí putovali do Jeruzalema
– žalmista hľadal pokoj vo svete, aby nakoniec zistil, že ho nájde v blízkosti chrámu
– v čase zneistenia viery je najlepšie hľadať útočisko práve pri Bohu
– Pán Boh odplatí každému podľa jeho skutkov
– v obklopení pohanmi žalmista nie je doma, preto svoj pobyt tam pokladá za dočasný
– v opozícii tu stoja miesta náreku a nedobrovoľného pobytu voči Jeruzalemu, ako mestu pokoja a všetkého dobrého
– je potrebné usilovať o pokoj všade, kam veriaci príde, už len svojou existenciou, hoci si tým vytvára nepriateľov
Modlitby:
– vďaka za spoločenstvo Božieho ľudu
– prosba, aby sme ho neopúšťali
– volanie o pomoc k Bohu, nie k ľuďom
– dôvera, že Pán Boh sa svojich zastane
– viera, že tu sme dočasne a večnosť nás čaká
– prosba o pokoj od Boha
– prosba o silu pokoj vytvárať
Modlitba:
za rozvrátené vzťahy v rodinách
za všetkých chorých
1

ES 281
Hlavné myšlienky:
– najdlhší žalm o Hospodinovom slove, zákone
– poslušnosti sa treba vždy učiť, neprichádza prirodzene
– Božie slovo treba počúvať do hĺbky, nielen povrchne
– slovo nás učí v ťažkostiach utiekať sa k Pánovi
– utrpenie má výchovný charakter: človek dúfajúci v Boha nestráca radosť a vďačnosť za žiadnych okolností
– nestačí poznať Božie slovo, treba byť Bohom nájdený
Modlitby:
– vďaka za Božie slovo, ktoré je smernicou života
– prosba o vyučovanie v poslušnosti zákonu
– prosba o pochopenie Božej vôle
– vďaka za oživenie Božím slovom a odpoveďami na modlitby
– prosba o vytrvalosť vo viere napriek nepriateľom
– prosba o silu v utrpení byť viac poslušnými
– vďaka za to, že nás Pán Boh našiel
Modlitby:
za všetkých ľudí v utrpení
za mladých ľudí v zbore

ES 349

Hlavné  myšlienky:
– Pán Boh je milosrdný a to sa prejavuje vyslobodením zo zlého k voľnosti a slobode
– Pán Boh je na našej strane, preto sa netreba báť, lebo dôvera vyháňa strach
– Pán dopustí skúšky, ale zabráni, aby veriaci padol a zostal ležať
– On je našou pomocou, oporou, spásou, piesňou a silou
– na skúšky môžeme pozerať ako na Božiu školu, ktorá nás chráni pred hriechom a modloslužbou
– to, čo ľudia zavrhli, si Boh vyvolil za základ – Pán Ježiš Kristus
– svedectvo spája veriacich, lebo dáva poznávať Božie skutky a tešiť sa
– Boh sa stará o svoj ľud, preto máme dôvod Jeho chváliť a spievať Mu
Modlitby:
– vyznanie, že Boh je milosrdný
– vďaka za vyslobodenie k slobode
– vyznanie dôvery, ktorá vyháňa strach
– vďaka, že skúšky nás posilňujú a učia
– vďaka za Pána Ježiša, ako Toho, kto nás drží
– prosba o silu ku svedectvu a oslave Pána celým životom
Modlitba:
za chorých a opustených
za dobré vzťahy v zbore

ES 316
– vďaka za vypočutú modlitbu
–  človek je schopný milovať len ako odpoveď na Božiu lásku
– sú situácie, keď nezostáva nič iné, iba volať na Boha
– po Božom zásahu prichádza odpočinok
– svoju minulosť môžeme vidieť očami viery
– Pán Boh sa neodvracia od človeka
– prejav vďaky: splnenie sľubov a služba vždy a všade až do smrti v oddanosti voči Bohu
– vďaka za vypočuté modlitby
– prosba o múdrosť a pevnú vieru pri nevypočutých modlitbách
– prosba o dôveru pri všetkých modlitbách
– vďaka za všetky Božie zásahy
– vďaka za Božiu milosť
Modlitba:
prosba o nový rok v našom cirkevnom zbore
o dobrú prípravu konventu
o múdrosť a nápady

ES 247

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Hlavné myšlienky:
– slová žalmu naplnil Pán Ježiš Kristus
– kráľ je prvým služobníkom a povereníkom, aby vykonával Božie rozkazy
– jeho moc vychádza zo vzťahu s Pánom Bohom
– kráľ potrebuje pomocníkov, sám by neobstál
– má sa snažiť, aby ľud zostal Bohu verný
– má piť z prameňa živej vody, ktorá vyviera z Boha, ako prísľub dokonalej obnovy
– zvíťaziť sa dá, ale iba keď bojujeme
Modlitby:
– vďaka za Pána Ježiša a Jeho víťazstvo
– prosba o pomoc v boji proti nepriateľom
– pevnosť a oddanosť v povolaní a službe
– dobrovoľnosť a iniciatíva v práci pre Boha a ľudí
– vďaka za  víťazstvo, ktoré je darom
Modlime sa:
za nadšenie pre prácu v CZ
za ochotu vykročiť zo svojej komfortnej zóny
za požehnanie práce v novom školskom roku
za chorých

ES 500WP_000718
Hlavné myšlienky:
– žalmista s tým, čo ho trápi ide k Bohu: On jediný je spravodlivý a vie, že žalmista je nevinný
– nepriatelia bojujú mnohými zbraňami, žalmista jednoducho hovorí: a ja sa modlím!
– kliatba je formou dovolávania sa spravodlivosti a odovzdávania sporu do Božích rúk
– žalmista je však presvedčený, že Pán Boh mu pomôže v  pravej chvíli
– hoci je v očiach ľudí odpísaný, je tu ešte Boh: „oni preklínajú, Ty však požehnávaj“
– vkladá svoju nádej nie do človeka, ani svojej moci, ale dúfa jedine v Božiu pomoc
Modlitby:
– prosba o správny postoj voči nepriateľom
– prosba o nájdenie sily k modlitbe v ťažkostiach
– dôvera, že Boh zasiahne v pravej chvíli
– prosba o vytrvalosť a nádej v Bohu
Modlitby:
za financie v CZ
za nové nápady
za aktivity počas leta
za mladú generáciu

ES 675WP_20160406_11_43_07_Pro
Hlavné myšlienky:
– život a viera je boj, zápas s nepriateľmi okolo nás i v nás
– tento žalm hovorí, čo potrebujeme k boju: priateľa či pomocníka (Pán Boh je tým najlepším spojencom a každé nové ráno príležitosťou na pýtanie sa po Božej vôli aj na prijatie sily / odvaha: k dôvere voči Pánu Bohu, že nás zachráni a v Božiu lásku, ktorá presahuje hranice človeka i národov / nádej na víťazstvo: Pán Boh nám dal prostriedky na víťazstvo, ale ak nemáme nádej, že vyhráme, zbytočne bojujeme
– hoci sa nám zdá, že Pán Boh sa občas na nás hnevá, On sa každý deň nanovo zmiluje a my s Bohom dokážeme silu
Námety na modlitby:
prosba, aby bol Pán Boh s nami v každom boji
prosba o Ducha svätého, aby nám dal odvahu
radosť z nádeje na víťazstvo

Modlitba:
za financie v CZ
za pozitívne myslenie
za problémy každého z nás

Bohoslužobné úkony

Bohoslužby
Jednotná téma nedieľ po Svätej Trojici: Stánok zmluvy a Kristus
18. po Trojici – 15.10.2017

Stojacie dosky

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie