Modlitebné spoločenstvo

ES 486
Hlavné myšlienky:
my dvíhame zrak k Bohu, On sa skláňa k nám
do neba sa nedostane naša moc, ale modlitba áno, modlitba je našou silou
nie sme otroci, ale Božie deti, Boh nie je otrokár, ale náš Otec
Kyrie elejson – zmiluj sa Bože nad nami
prameňom zla sú ľudia príliš sebaistí, pyšní, ľahostajní voči Bohu
satan chce zničiť podstatu veriaceho človeka
Boh skracuje skúšky, aby sme ich zvládli
Modlitby:
– vďaka za to, že máme Boha pomoci
– vďaka za milosť, v ktorej sa k nám Pán skláňa
– vďaka za pokrm, dobro, ale aj za skúšky
– prosba o zmilovanie a skrátenie skúšok
– prosba o Ducha svätého a pevnú vieru
– prosba o ochranu proti zlým ľuďom
Modlitba:
za osamelých ľudí
za rodičov detí, ktoré si ich nectia
za mladých ľudí

ES 576
Hlavné myšlienky:
ak niekde túžime ísť, prekonáme všetky prekážky
Jeruzalem – mesto, ktoré nás všetkých spája
je to symbol jednoty Božieho nerozdeliteľného ľudu
do chrámu sa vystupuje a zostupuje sa z neho, ako z miesta stretnutia s vyvýšeným Bohom
stretnutím pútnikov sa deje Božia vôľa, oni počúvajú Božie slovo a zároveň  vydávajú svedectvo, komu uverili
pokoj pre Jeruzalem je prosba o pokoj pre všetkých
kto hľadá pokoj, hľadá Božie kráľovstvo
Modlitby
– vďaka za Boží ľud Izrael
– vďaka za cirkev
– prosba o pokoj vo všetkých vzťahoch
– prosba o pokoj vo svete
– prosba  o jednotu medzi nami
– pomoc pri hľadaní Božieho kráľovstva
Modlitby:
prosba za chorých
prosba za presbyterov
vyberte si jedného človeka, za ktorého sa budete modliť do najbližšieho stretnutia pravidelne

ES 234
Hlavné myšlienky:
každý potrebuje na cestu požehnanie
od pokory (sklonená hlava) k očakávaniu milosti (oči upreté k nebu)
Boh je vždy na pomoci a človek tak nikdy nie je sám
kde je Boh, ustupuje všetko zlo
na ceste života sa dá potknúť, ale s Bohom nezostaneme ležať
Boh ťa chráni ako tieň pred všetkým zlým
život, ktorý Boh ochraňuje, sa nanovo znovu stáva darom od Boha
Modlitby:
prosba o Božiu ochranu
vďaka za zmilovanie a pomoc
prosba o Božiu vôľu
vďaka za všetky pády a za milosť z nich povstať
dávanie Bohu všetkého k dispozícii
Modlitba:
za chorých, za cirkev, za mladých

ES 145 
Hlavné myšlienky:
– začínajú sa ním pútnické piesne ľudí, ktorí putovali do Jeruzalema
– žalmista hľadal pokoj vo svete, aby nakoniec zistil, že ho nájde v blízkosti chrámu
– v čase zneistenia viery je najlepšie hľadať útočisko práve pri Bohu
– Pán Boh odplatí každému podľa jeho skutkov
– v obklopení pohanmi žalmista nie je doma, preto svoj pobyt tam pokladá za dočasný
– v opozícii tu stoja miesta náreku a nedobrovoľného pobytu voči Jeruzalemu, ako mestu pokoja a všetkého dobrého
– je potrebné usilovať o pokoj všade, kam veriaci príde, už len svojou existenciou, hoci si tým vytvára nepriateľov
Modlitby:
– vďaka za spoločenstvo Božieho ľudu
– prosba, aby sme ho neopúšťali
– volanie o pomoc k Bohu, nie k ľuďom
– dôvera, že Pán Boh sa svojich zastane
– viera, že tu sme dočasne a večnosť nás čaká
– prosba o pokoj od Boha
– prosba o silu pokoj vytvárať
Modlitba:
za rozvrátené vzťahy v rodinách
za všetkých chorých
1

ES 281
Hlavné myšlienky:
– najdlhší žalm o Hospodinovom slove, zákone
– poslušnosti sa treba vždy učiť, neprichádza prirodzene
– Božie slovo treba počúvať do hĺbky, nielen povrchne
– slovo nás učí v ťažkostiach utiekať sa k Pánovi
– utrpenie má výchovný charakter: človek dúfajúci v Boha nestráca radosť a vďačnosť za žiadnych okolností
– nestačí poznať Božie slovo, treba byť Bohom nájdený
Modlitby:
– vďaka za Božie slovo, ktoré je smernicou života
– prosba o vyučovanie v poslušnosti zákonu
– prosba o pochopenie Božej vôle
– vďaka za oživenie Božím slovom a odpoveďami na modlitby
– prosba o vytrvalosť vo viere napriek nepriateľom
– prosba o silu v utrpení byť viac poslušnými
– vďaka za to, že nás Pán Boh našiel
Modlitby:
za všetkých ľudí v utrpení
za mladých ľudí v zbore

ES 349

Hlavné  myšlienky:
– Pán Boh je milosrdný a to sa prejavuje vyslobodením zo zlého k voľnosti a slobode
– Pán Boh je na našej strane, preto sa netreba báť, lebo dôvera vyháňa strach
– Pán dopustí skúšky, ale zabráni, aby veriaci padol a zostal ležať
– On je našou pomocou, oporou, spásou, piesňou a silou
– na skúšky môžeme pozerať ako na Božiu školu, ktorá nás chráni pred hriechom a modloslužbou
– to, čo ľudia zavrhli, si Boh vyvolil za základ – Pán Ježiš Kristus
– svedectvo spája veriacich, lebo dáva poznávať Božie skutky a tešiť sa
– Boh sa stará o svoj ľud, preto máme dôvod Jeho chváliť a spievať Mu
Modlitby:
– vyznanie, že Boh je milosrdný
– vďaka za vyslobodenie k slobode
– vyznanie dôvery, ktorá vyháňa strach
– vďaka, že skúšky nás posilňujú a učia
– vďaka za Pána Ježiša, ako Toho, kto nás drží
– prosba o silu ku svedectvu a oslave Pána celým životom
Modlitba:
za chorých a opustených
za dobré vzťahy v zbore

ES 316
– vďaka za vypočutú modlitbu
–  človek je schopný milovať len ako odpoveď na Božiu lásku
– sú situácie, keď nezostáva nič iné, iba volať na Boha
– po Božom zásahu prichádza odpočinok
– svoju minulosť môžeme vidieť očami viery
– Pán Boh sa neodvracia od človeka
– prejav vďaky: splnenie sľubov a služba vždy a všade až do smrti v oddanosti voči Bohu
– vďaka za vypočuté modlitby
– prosba o múdrosť a pevnú vieru pri nevypočutých modlitbách
– prosba o dôveru pri všetkých modlitbách
– vďaka za všetky Božie zásahy
– vďaka za Božiu milosť
Modlitba:
prosba o nový rok v našom cirkevnom zbore
o dobrú prípravu konventu
o múdrosť a nápady

ES 247

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Cartoon of boy who is king with a crown. Isolated

Hlavné myšlienky:
– slová žalmu naplnil Pán Ježiš Kristus
– kráľ je prvým služobníkom a povereníkom, aby vykonával Božie rozkazy
– jeho moc vychádza zo vzťahu s Pánom Bohom
– kráľ potrebuje pomocníkov, sám by neobstál
– má sa snažiť, aby ľud zostal Bohu verný
– má piť z prameňa živej vody, ktorá vyviera z Boha, ako prísľub dokonalej obnovy
– zvíťaziť sa dá, ale iba keď bojujeme
Modlitby:
– vďaka za Pána Ježiša a Jeho víťazstvo
– prosba o pomoc v boji proti nepriateľom
– pevnosť a oddanosť v povolaní a službe
– dobrovoľnosť a iniciatíva v práci pre Boha a ľudí
– vďaka za  víťazstvo, ktoré je darom
Modlime sa:
za nadšenie pre prácu v CZ
za ochotu vykročiť zo svojej komfortnej zóny
za požehnanie práce v novom školskom roku
za chorých

ES 500WP_000718
Hlavné myšlienky:
– žalmista s tým, čo ho trápi ide k Bohu: On jediný je spravodlivý a vie, že žalmista je nevinný
– nepriatelia bojujú mnohými zbraňami, žalmista jednoducho hovorí: a ja sa modlím!
– kliatba je formou dovolávania sa spravodlivosti a odovzdávania sporu do Božích rúk
– žalmista je však presvedčený, že Pán Boh mu pomôže v  pravej chvíli
– hoci je v očiach ľudí odpísaný, je tu ešte Boh: „oni preklínajú, Ty však požehnávaj“
– vkladá svoju nádej nie do človeka, ani svojej moci, ale dúfa jedine v Božiu pomoc
Modlitby:
– prosba o správny postoj voči nepriateľom
– prosba o nájdenie sily k modlitbe v ťažkostiach
– dôvera, že Boh zasiahne v pravej chvíli
– prosba o vytrvalosť a nádej v Bohu
Modlitby:
za financie v CZ
za nové nápady
za aktivity počas leta
za mladú generáciu

ES 675WP_20160406_11_43_07_Pro
Hlavné myšlienky:
– život a viera je boj, zápas s nepriateľmi okolo nás i v nás
– tento žalm hovorí, čo potrebujeme k boju: priateľa či pomocníka (Pán Boh je tým najlepším spojencom a každé nové ráno príležitosťou na pýtanie sa po Božej vôli aj na prijatie sily / odvaha: k dôvere voči Pánu Bohu, že nás zachráni a v Božiu lásku, ktorá presahuje hranice človeka i národov / nádej na víťazstvo: Pán Boh nám dal prostriedky na víťazstvo, ale ak nemáme nádej, že vyhráme, zbytočne bojujeme
– hoci sa nám zdá, že Pán Boh sa občas na nás hnevá, On sa každý deň nanovo zmiluje a my s Bohom dokážeme silu
Námety na modlitby:
prosba, aby bol Pán Boh s nami v každom boji
prosba o Ducha svätého, aby nám dal odvahu
radosť z nádeje na víťazstvo

Modlitba:
za financie v CZ
za pozitívne myslenie
za problémy každého z nás

Bohoslužobné úkony

Dočasná zmena telefónneho čísla mobilu na farský úrad
0908 970 100

Bohoslužby
3.po Trojici
Truhla zmluvy

Umelecké okienko

Láska po kvapkách
Po kvapkách odchádza
nezostáva nič
len niečo netušené
nepoznané
nechcené
čítaj ďalej -->

Naj z Galérie
Sociálna sieť